Prikazivanje članaka po tagu Zoran Rus

* Sombor je obeležio i ovog 9. maja slavnu tradiciju. Dan pobede nad fašizmom, u sećanje kada je 9. maja 1945. nacistička Nemačka kapitulirala u II svetskom ratu

Data je počast svim žrtvama i borcima za slobodu. Uobičajeno, položeni venci na Spomenik partizanskim borcima, Spomenik borcima Crvene armije, uz Veliko pravoslavno groblje i Spomenik žrtvama fašističkog terora na Vidovdanskom trgu.

Počast su dale delegacije Grada Sombora, Vojske Srbije, Ambasade Ruske Federacije, gradske organizacije SUBNOR-a, Društva srpsko-ruskog prijateljstva, Asocijacije žena Republike Srbije-Gradskog odbora Sombora i najstarije ovdašnje dobrotvorne organizacije, Kola srpskih sestara.

Predstavnici delegacija upisali su se i u knjigu sećanja. Pre svečane ceremonije, gradonačelnik grada Sombora Antonio Ratković, predsednik Skupštine Grada Zoran Rus i član Gradskog veća Slobodan Stanić organizovali su svečani prijem u zgradi Gradske uprave.

Priređen je i krug počasti u centru grada duž glavne ulice i vencima, koje je uz okupljene građane predvodila Ljiljana Tica, zamenica gradonačelnika sa članovima Gradskog veća.

- Dodatak: Galerija slika -

Fotografije: Srđan Ačanski

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Prva vest

* U Velikoj sali zgrade Županije danas je održana sedamnaesta sednica Skupštine grada Sombora. Sednicom je predsedavao predsednik Skupštine grada Zoran Rus, a odbornici su odlučivali o 29 tačaka dnevnog reda

Skupština grada prihvatila je predlog Lokalnog akcionog plana (LAP) za mlade Grada Sombora za period od 2022. do 2025. godine. LAP je usmeren ka mladima sa područja Grada Sombora, sa posebnim osvrtom na mlade iz osetljivih grupa, a kao prioritete definiše obrazovanje mladih, zdravlje i blagostanje mladih, socijalnu inkluziju, bezbednost mladih, zapošljavanje i zapošljivost mladih, kulturu, slobodno vreme i informisanje mladih, ekologiju, kao i mehanizme održivosti.

Odbornici su na 17. sednici usvojili Odluku o završnom računu budžeta Grada Sombora za 2021. godinu sa konsolidovanim izveštajem o trošenju sredstava budžetskih korisnika. Odluka utvrđuje da je izvršenje gradskog budžeta visokih 95,61% u odnosu na planirani budžet, gde ukupno ostvareni tekući prihodi, primanja i preneta sredstva iznose 3.568.093.537 dinara, a ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci su u visini od 3.413.659.254 dinara.

Prihvaćen je i Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Sombor za 2022. godinu, kojim je planirano da se putem konkursa podrži razvoj pčelarstva i uzgoj lavande. Poljoprivredna gazdinstva koja se bave uzgojem pčela i proizvodnjom meda, biće podržana u nabavci novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo, za šta je opredeljen ukupan iznos od 1.500.000 dinara, a lica koja su zainteresovana za uzgoj i preradu lavande na teritoriji Grada Sombora u ovoj godini, imaći podsticaj u nabavci novih sadnica lavande, a ovu namenu predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 500.000 dinara.

Takođe su prihvaćeni izveštaji o radu i finansijskom poslovanju Centra za socijalni rad, Galerije „Milan Konjović“, Gradske biblioteke „Karlo Bijelicki“, Kulturnog centra „Laza Kostić“, Gradskog muzeja Sombor, Narodnog pozorišta Sombor, Istorijskog arhiva Sombor, Apotekarske ustanove Sombor, Sportskog centra „Soko“, Turističke organizacije grada Sombora i Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju. Odbornicima je podnet i izveštaj o radu lokalnog ombudsmana - zaštitnika građana kao i izveštaj o radu gradskog pravobranilaštva za 2021. godinu.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Prva vest

* Predsednik Skupštine grada Sombora Zoran Rus sazvao je za četvrtak, 5. maj 17. sednicu gradske skupštine

Dnevnim redom predviđeno je 29 tačaka, a odbornici će osim ostalog usvajati Odluku o završnom budžetskom računu Grada Sombora za 2021. godinu.

Početak zasedanja je u 9 časova u Velikoj sali gradske uprave - zgrade Županije.

Kompletan dnevni red možete da vidite u tri slajd fotografije / Galerija slika

Ekipa Novog Radio Sombora će izveštavati i sa ove sednice Skupštine grada Sombora.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Prva vest

* Odbornici gradske skupštine Grada Sombora usvojili su na 16. sednici kojom je predsedavao predsednik Skupštine grada Sombora Zoran Rus, u velikoj sali zgrade Županije u četvrtak, 10. februara Predlog programa korišćenja sredstava za zaštitu životne sredine grada Sombora za 2022. godinu

Ovim Programom utvrđuju se izvori, namena i način korišćenja sredstava za zaštitu životne sredine grada Sombora planiranih u budžetu grada Sombora za ovu godinu. Sredstva Programa isplanirana su u ukupnom iznosu od 12 i po miliona dinara i biće ostvarena od aproprijacija obezbeđenih u okviru budžeta za tekuću godinu, zatim namenskih prihoda budžeta koji su definisani namenskim, za finansiranje aktivnosti zaštite životne sredine (dela sredstava ostvarenih od naknada za zagađivanje životne sredine, zagađivanja životne sredine u područjima od posebnog državnog interesa u oblasti zaštite životne sredine i onih za zaštitu i unapređenje životne sredine koja se naplaćuje po Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara i Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima i drugih prihoda u skladu sa Zakonom.

Sredstva Programa će biti korišćena namenski za finansiranje obaveza jedinica lokalne samouprave utvrđenih zakonima u oblasti zaštite životne sredine, podsticajnih, preventivnih i sanacionih programa i projekata, programa i projekata praćenja stanja životne sredine (monitoring), programa zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara, naučnoistraživačkih programa i projekata, edukacija i jačanja svesti o potrebi zaštite životne sredine, informisanja i objavljivanja podataka o stanju i kvalitetu životne sredine, troškova realizacije programa, kao i drugih aktivnosti od značaja za zaštitu životne sredine u gradu.

U okviru navedenog ukupnog iznosa, na programe i projekte praćenja stanja životne sredine odnosno monitoring, na teritoriji grada Sombora predviđeno je 3.600.000 dinara. Planirana je realizacija zakonom utvrđenih obaveza grada u oblasti monitoringa, kao i drugih programa i projekata praćenja stanja životne sredine a to je praćenje kvaliteta vazduha, praćenje nivoa komunalne buke, kvaliteta površinskih voda i praćenje kvaliteta podzemnih voda. Za realizaciju ovih programa i projekata biće zaključeni ugovori sa ovlašćenim akreditovanim, stručnim i naučnim organizacijama i ustanovama, a u skladu sa propisima. Rezultati monitoringa biće dostupni svim zainteresovanim subjektima na zavaničnoj internet prezentaciji Grada Sombora.

Zatim, biće sufinansirane aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine kroz učešće Grada Sombora u raspisanim konkursima Ministarstva zaštite životne sredine odnosno pokrajinskog Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine ili pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo kao i samostalnu izradu - finansiranje projekata sanacije i remedijacije degradiranih površina, izradu projekata pošumljavanja odnosno izradu projekata u oblasti zaštite vazduha radi smanjenja emisije zagađujućih materija i poboljšanja kvaliteta vazduha, u vrednosti od 7.120.000 dinara. Grad Sombor će, u zavisnosti od prioriteta, i samostalno pristupiti finansiranju izrade projekata iz ove oblasti. Sedamdeset hiljada dinara ići će na informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine. U cilju redovnog, blagovremnog, potpunog i objektivnog obaveštavanja javnosti o stanju životne sredine, javnosti rada Gradske uprave grada Sombora i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine, biće nastavljeno kontinuirano inoviranje Internet prezentacije Gradske uprave grada Sombora. Istovremeno će se raditi na obaveštavanju javnosti o stanju životne sredine putem sredstava javnog informisanja, takođe i izradi publikacija i drugog štampanog materijala.

Edukacije i jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine iznose 1.700.000 dinara, sve u cilju podizanja nivoa obrazovanja, jačanja svesti i popularizacije zaštite životne sredine, Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Sombora, će predviđenim sredstvima, samostalno ili u saradnji sa drugim subjektima, organizovati ili učestvovati u predavanju, seminarima, tribinama, skupovima, manifestacijama, akcijama iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine i obeležavanju značajnih datuma i događaja. Planirana je i edikacija učenika na temu održivog razvoja i zaštite životne sredine kroz interaktivni pristup, prirodne igre i na drugi način, u osnovnim školama na teritoriji grada Sombora.

Takođe, isplanirano je i održavanje više jednodnevnih edukacija u Specijalnom rezervatu prirode „Gornje podunavlje“ i to u saradnji i sa sufinansiranjem ovih aktivnosti od strane Odeljenja za obrazovanje. Troškovi realizacije Programa su vredni 10 hiljada dinara. Sredstva namenjena za troškove realizacije Programa koristiće se za obezbeđivanje uslova za realizaciju programskih aktivnosti. Ukoliko se prihodi i primanja u toku budžetske godine ne ostvaruju u planiranom iznosu, rashodi će se ostvariti po prioritetima koje utvrdi Gradonačelnik grada Sombora, i to obaveze utvrđene zakonom i ranije preuzete ugovorene obaveze. Gradska uprava prati i nadzire namensko korišćenje sredstava i izvršavanje ugovornih prava i obaveza korisnika sredstava neposrednim uvidom ovlašćenog lica Gradske uprave odnosno na osnovu obaveštenja i dokumentacije dostavljene od strane korisnika sredstava. Ovaj Program objavljuje se i u "Službenom listu grada Sombora".

Za nešto više od pola sata rada, odbornici su kao i opisanu, i ostale tačke dnevnog reda, prihvatili velikom većinom glasova, pretežno sa 47 za i tri uzdržana, ili jednoglasno. Razrešeni su i imenovani članovi Gradske izborne komisije grada Sombora (o tome, posebno). 

- Dodatak, galerija forografija sa 16. sednice Skupštine grada Sombora -                

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Prva vest

* U četvrtak, 10. februara, sa početkom u 9 časova u velikoj sali zgrade Županije, predsednik Skupštine Grada Sombora Zoran Rus sazvao je šesnaesto skupštinsko zasedanje

Odbornici će odlučivati o tri tačke dnevnog reda, među kojima je najbrojnija i poslednja, koja se tiče izbora i imenovanja među kojima će se u prvoj podtački naći predlog u vezi sa imenovanjem izborne komisije Grada Sombora.

Pre toga, na dnevnom redu je i glasanje o predlogu programa korišćenja sredstava za zaštitu životne sredine Grada Sombora za 2022. godinu.

Kompletan dnevni red 16. sednice Skupštine grada Sombora možete da vidite u slajdu odmah ispod teksta.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima)

Objavljeno u Prva vest

* U Svečanoj sali zgrade „Županije“ u utorak 21. decembra je održana petnaesta sednica Skupštine grada Sombora. Sednicom je predsedavao Zoran Rus, a odbornici su odlučivali o 21-oj tački dnevnog reda

Između ostalog, Skupština Grada usvojila je Odluku o budžetu Grada Sombora za 2022. godinu. Procenjeno je da će obim gradskih prihoda u u 2022. godini iznositi 3.982.435.750 dinara, a najznačajniji deo budžetskih sredstava i ove godine biće usmeren na komunalnu oblast, jer prioritet predstavljaju kapitalni investicioni projekti, dok su izdvajanja za Gradsku upravu, izvršni organ, Skupštinu i gradsko pravobranilaštvo planirana u skladu sa ostvarenim uštedama, koje su ostvarene zahvaljujući restriktivnim merama potrošnje u prethodnom periodu.

Grad će, između ostalog, u okviru socijalne komponente budžeta i tokom 2022. godine obezbediti sredstva za regres putnih troškova za đake srednjih škola, jednokratne naknade za nezaposlene porodilje, zatim finansiranje potreba inkluzivnog obrazovanja, roditeljski dodatak za prvorođeno dete, pomoć i negu u kući, sredstva za realizaciju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Sombora, kao i za funkcionisanje narodne kuhinje.

Globalna raspodela na rashodnoj strani budžeta je: • Gradska uprava, izvršni organ, Skupština i gradsko Pravobranilaštvo (455.539.000 dinara) 11,44% • komunalna oblast (1.487.589.500 dinara) 37,13% • društvene delatnosti (943.036.250 dinara) 23,68% • obrazovanje (710.094.000 dinara) 17,83% • rashodi opšte namene (395.177.000) 9,92%.

Plan bruto budžeta za 2022. godinu u iznosu od 3.982.435.750 dinara obuhvata sredstva opredeljena Odlukom o budžetu Grada Sombora u iznosu od 3.782.720.000 dinara i sredstva indirektnih budžetskih korisnika predviđena iz ostalih izvora finansiranja u iznosu od 199.715.750 dinara.

Na 15. sednici Skupštine grada za člana Gradskog veća za oblast komunalne delatnosti i investicija izabran je Đorđe Zorić, a za člana Gradskog veća za oblast kulture i obrazovanja imenovana je Anita Stojakov.

Odbornici su na 15. sednici dali saglasnost na programe poslovanja javnih komunalnih preduzeća „Zelenilo“, „Čistoća“, „Vodokanal“, „Vodovod“, „Prostor“, „Energana“ i „Parking servis Sombor“, kao i Turističke organizacije grada Sombora za 2022. godinu, a data je saglasnost i na programe rada javnih ustanova u oblasti društvenih delatnosti, Kulturnog centra „Laza Kostić“, Gradske biblioteke „Karlo Bijelicki“, Galerije „Milan Konjović“, Gradskog muzeja, Narodnog pozorišta, Istorijskog arhiva, Apotekarske ustanove, Sportskog centra „Soko“, Centra za socijalni rad, kao i na program rada Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju za 2022. godinu.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

(Sva autorska prava eventualnog daljeg objavljivanja ove rubrike i njenog celovitog sadržaja postavljeno na portalu Novog Radio Sombora bez upita i dozvole bilo koje strane ili pojedinca zaštićena i zadržana svim relevantnim pravnim mehanizmima!)

Objavljeno u Prva vest
Strana 1 od 8

       

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast, pošaljite vest, informaciju, fotografije.

Dobrodošli saradnici u marketingu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…