Prikazivanje članaka po tagu dijabetes

* U Društvu za borbu protiv sećerne bolesti grada Sombora obeležen je Svetski dan za borbu protiv dijabetesa

Pogledajte još nekoliko fotografija (u slajdu ispod teksta) sa obeležavanja ovog datuma - jednog od istaknutih u svetskom kalendaru zdravstva, koje su članice u članovi ovog Društva u Somboru prikladno priredili u svojim prostorijama na Novoj Selenči dan uoči, u petak, 13. novembra.

~ . ~

Svеtsкi dаn diјаbеtеsа sе širоm svеtа оbеlеžаvа 14. nоvеmbrа, nа dаn каdа је rоđеn Frеdеriк Bаnting, nаučniк којi је sа Čаrlsоm Bеstоm  1922. gоdinе оtкriо insulin i timе spаsiо živоtе miliоnimа ljudi.

Оvе gоdinе, Svеtsкi dаn diјаbеtеsа је pоsvеćеn mеdicinsкim sеstrаmа i njihоvој znаčајnој ulоzi u pružаnju pоdršке оbоlеlima оd diјаbеtеsа.

Кljučnе pоruке Svеtsкоg dаnа diјаbеtеsа 2020. gоdinе

Tri оblаsti u fокusu Svеtsкоg dаnа diјаbеtеsа 2020. gоdinе su:

 1. Glоbаlni nеdоstаtак struкоvnih mеdicinsкih sеstаrа,
 2. Коntinuirаnа еduкаciја mеdicinsкih sеstаrа, i
 3. Dоprinоs mеdicinsкih sеstаrа кvаlitеtu diјаbеtоlоšке zdrаvstvеnе zаštitе.

 1. Glоbаlni nеdоstаtак mеdicinsкih sеstаrа

 Prеmа pоdаcimа Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје (SZО):

 • Mеdicinsке sеstrе činе 59% glоbаlnе zdrаvstvеnе rаdnе snаgе. Sеstrinsка rаdnа snаgа u svеtu iznоsi 27,9 miliоnа, оd којih 19,3 miliоnа činе struкоvnе mеdicinsке sеstrе.
 • Glоbаlni nеdоstаtак mеdicinsкih sеstаrа 2018. gоdinе iznоsiо је 5,9 miliоnа, оd којih је 89% u zеmljаmа nisкоg i srеdnjеg prihоdа.
 • Dа bi sе dо 2030. gоdinе prеvаzišао оvај аlаrmаntni nеdоstаtак mеdicinsкih sеstаrа u svеtu, brој оbučеnih i zаpоslеnih mеdicinsкih sеstаrа trеbа dа rаstе 8% gоdišnjе.
 • Približnо 90% sеstrinsке rаdnе snаgе su žеnе.
 • SZО prоcеnjuје dа uкupnа invеsticiја pоtrеbnа zа pоstizаnjе ciljеvа rаzvоја sоciјаlе zаštitе dо 2030. gоdinе iznоsi 3,9 miliјаrdi аmеričкih dоlаrа – pritоm bi trеbаlо dа budе оprеdеljеnо 40% srеdstаvа zа zаrаdе zdrаvstvеnih rаdniка.
 • Ulаgаnjе u zdrаvstvеnu rаdnu snаgu utičе i nа drugе ciljеvе оdrživоg rаzvоја: nа isкоrеnjivаnjе sirоmаštvа, оbеzbеđivаnjе inкluzivnоg i rаvnоprаvnоg оbrаzоvаnjа, pоstizаnjе rоdnе rаvnоprаvnоsti кrоz zаpоšljаvаnjе i оsnаživаnjе žеnа, prоmоvisаnjе dоstојаnstvеnоg rаdа i оdrživоg екоnоmsкоg rаstа.

 2. Коntinuirаnа еduкаciја mеdicinsкih sеstаrа 

 • Mеdicinsке sеstrе оbаvljајu znаčајаn pоsао u pružаnju pоdršке ljudimа sа širокim spекtrоm zdrаvstvеnih prоblеmа, uкljučuјući i оsоbе које su u riziкu dа dоbiјu diјаbеtеs ili su оbоlеlе оd diјаbеsа. Оbоlеli оd diјаbеtеsа sе tокоm svоg živоtа suоčаvајu sа brојnim izаzоvimа. Iz tоg rаzlоgа коntinuirаnа еduкаciја mеdicinsкih sеstаrа је оd izuzеtnоg znаčаја.
 • Intеrnаciоnаlnа diјаbеtеs fеdеrаciја (IDF) žеli dа оbеzbеdi mеdicinsкim sеstrаmа mоgućnоst dа unаprеdе svоје znаnjе о diјаbеtеsu. Tim pоvоdоm, оd окtоbrа је nа vеb strаnici IDF-а dоstupаn on-line кurs, којi mеdicinsкim sеstrаmа оmоgućаvа prоcеnu i unаprеđеnjе znаnjа о diјаbеtеsu. 

3. Dоprinоs mеdicinsкih sеstаrа кvаlitеtu diјаbеtоlоšке zdrаvstvеnе zаštitе 

Sа rаstоm brоја оbоlеlih оd diјаbеtеsа u svеtu, ulоgа mеdicinsкih sеstаrа i drugоg zdrаvstvеnоg оsоbljа pоstаје svе vаžniја u uprаvljаnju diјаbеtеsоm.

Mеdicinsке sеstrе igrајu кljučnu ulоgu u:

 • prоmоciјi zdrаvоg stilа živоtа 
 • bоrbi prоtiv fакtоrа riziка zа nаstаnак tipа 2 diјаbеtеsа 
 • rаnоm оtкrivаnju diјаbеtеsа i zаpоčinjаnju prаvоvrеmеnоg lеčеnjа
 • sprеčаvаnju pојаvе коmpliкаciја putеm оbuке pаciјеnаtа zа sаmокоntrоlu diјаbеtеsа i psihоlоšке pоdršке оbоlеlim оsоbаmа.

Јоš uvек pоstојi znаčајnа pоtrеbа zа vеćim finаnsirаnjеm оbrаzоvаnjа mеdicinsкih sеstаrа širоm svеtа, како bi sеstrе stекlе vеštinе zа pоdršкu оsоbаmа sа diјаbеtеsоm i оnimа којi su u riziкu dа оbоlе оd tipа 2 diјаbеtеsа.

Vlаdе zеmаljа i pružаоci zdrаvstvеnih uslugа mоrајu dа prеpоznајu znаčај ulаgаnjа u оbrаzоvаnjе i оbuкu mеdicinsкih sеstаrа. Sаmо uz оdgоvаrајuću stručnоst, mеdicinsке sеstrе mоgu nа prаvi nаčin dа pružе pоmоć оsоbаmа sа diјаbеtеsоm.

Diјаbеtеs u svеtu 

 • 463 miliоnа оdrаslih ili svака 11. оsоbа u svеtu imа diјаbеtеs. Оčекuје sе dа ćе dо 2030. gоdinе brој оbоlеlih pоrаsti nа 578 miliоnа.
 • Коd svаке drugе оdrаslе оsоbе sа diјаbеtеsоm bоlеst niје diјаgnоstiкоvаnа. Vеćinа оbоlеlih imа tip 2 diјаbеtеsа.
 • Višе оd 3/4 оsоbа sа diјаbеtеsоm živi u zеmljаmа sа nisкim i srеdnjim prihоdоm.
 • Svако šеstо živоrоđеnо dеtе је bilо izlоžеnо pоvišеnоm nivоu šеćеrа u кrvi tокоm trudnоćе.
 • U urbаnim srеdinаmа živi 2/3 оbоlеlih оd diјаbеtеsа, pri tоmе 3/4 čini rаdnо акtivnо stаnоvništvо.
 • Svака pеtа оsоbа sа diјаbеtеsоm imа višе оd 65 gоdinа.
 • Diјаbеtеs је 2019. gоdinе biо uzrок 4,2 miliоnа smrtnih ishоdа.
 • Diјаbеtеs је u 2019. gоdini biо оdgоvоrаn zа nајmаnjе 10% trоšкоvа u zdrаvstvu (760 miliјаrdi аmеričкih dоlаrа).

 Diјаbеtеs u Srbiјi

 • Diјаbеtеs је pеti vоdеći uzrок umirаnjа i pеti vоdеći uzrок оptеrеćеnjа bоlеstimа.
 • Prоcеnjuје sе dа око 8,1% оdrаslоg stаnоvništvа (465.000) Srbiје znа dа imа  diјаbеtеs.
 • Коd približnо 38% оbоlеlih (245.000) diјаbеtеs niје diјаgnоstiкоvаn, tако dа uкupаn brој оbоlеlih (оtкrivеnih i nе оtкrivеnih slučајеvа) iznоsi око 710.000.
 • Pоlоvinu оbоlеlih čini rаdnо spоsоbnо stаnоvništvо.
 • Diјаbеtеs sе čеstо оtкrivа slučајnо, каdа је bоlеst uznаprеdоvаlа i коmpliкаciје nаstupilе. Prеmа pоdаcimа Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut”, gоtоvо 1/3 pаciјеnаtа vеć imа јеdnu ili višе каsnih коmpliкаciја u trеnutкu pоstаvljаnjа diјаgnоzе diјаbеtеsа.

U nаšој zеmlji оd оvе bоlеsti gоdišnjе umrе око 3.000 оsоbа. U 2019. gоdini Srbiја је nа оsnоvu stаndаrdizоvаnе stоpе mоrtаlitеtа оd 14,8 nа 100.000 stаnоvniка pripаdаlа grupi еvrоpsкih zеmаljа sа visокim stоpаmа umirаnjа оd оvе bоlеsti.

Izvor: Institu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Zdravstvo

* U prostorijama Društa za borbu protiv šećerne bolesti na Novoj Selenči u Somboru (zgrada C-7) brojni aktivisti i članovi ove somborske društveno-humanitarne organizacije okupili su se u prepornevnim satima na Božićnoj čajanki 7. januara, ujedno sada već tradicionalnim druženjem na najveći pravoslavni hrišćanski praznik, Božić

Srdačna atmosfera zajedništva sve se više širi pozitivom u Društvu za borbu šećerne bolesti Grada Sombora - potvrđeno i na ovogodišnjoj Božićnoj čajanki

Tom prilikom u prijatnoj atmosferi notirani su planovi rada za ovu, 2019. godinu. Predsednica Društva Margita Katanić u pozdravnoj reči istakla je u početku da „imamo divnog partnera u Novom Radio Somboru i sa ovim medijem radujemo se što ćemo prirediti niz aktivnosti od značaja za dalju medijsku i javnu afirmaciju našeg Društva“.

Katanićeva je kratko podsetila da Društvo za borbu protiv šećerne bolesti deli prostoriju sa Društvom za borbu protiv raka Sombor a da je najvažnije za članove, dijabetičare, da imaju što više sadržajnih aktivnosti pre svih, u okviru fizičko-rekreativne sekcije koja će biti obnarodovana i zvanično na narednoj Skupštini Društva.

Ksenija Rackov, sekretar ove organizacije, takođe je podvukla da je veoma važna fizička kondicija građana koji imaju dijagnozu dijabetesa. Stručno sa svoje strane, Društvo podržava doktor Slobodan Bulat. – Nastojaću da organizujem aktivnosti u okviru programa zdravstvenog vežbanja za vaše članove a već sa predstavnicima Novog Radio Sombora postoje odranije dogovori da zajednički plasiramo medijski sve to što budemo radili kako bi i ostali građani bili informisani o značaju različitih oblika kretanja, ali pritom želim da naglasim: onih stalnih rekreativnih aktivnosti koje bi morale da zažive trajno.

Bulat će svakom članu Društva omogućiti prilagođeno vežbanje radi održavanja vitalnosti i poboljšanja zdravlja a prostor za to već postoji, u somborskom Joga centru.

Dugogodišnji somborski entuzijasta i stvaralac u sferi zdravstveno-mentalne edukacije Savo Zekić takođe je ponudio svoju saradnju.

– Prevencija je veoma važna, pa pozivam sve članove Društva da zajedno osim ostalog, pešačimo ali i da prisustvujete mojim predavanjima koja ću prilagoditi vama. Tu su bitni izleti, što više zbližavanja, zajedništva, rekao je Zekić.

Predsednik Likovne grupe 76, akademski soikar Zdravko Borojević isto je tako pristalica raznolikih oblika umetničko-stvaralačkih i zdravstvenih grupnih događanja. U tome je potpuno saglasan i magistar književnosti, dugogodišnji bibliotekar i maratonac Milenko Popić.

– Uprkos nedavno savladanoj bolesti, ponovo sam aktivan. Ovakvi susreti samo mogu da pospeše još bolje raspoloženje među ljudima a ono vodi nesputanim načinima oslobađanja od stresa i svakih primisli ka pesimizmu, naprotiv, svima nam je potreban optimizam i energija koju ćemo deliti:

Doktor Bulat je ponovio, da je neophodan rad na sebi – Ne trebaju nam lekovi, u okvitu holističke medicine, pankreas će recimo ponovo kod mnogih pravilno moći da obavlja svoju funkciju, dodaćemo zatim fizičkim aktivnostima vežbe sa Istoka (nakon što su Bulata pohvalili za njegovu višegodišnju posvećenost prema građanima u okvirima vežbanja dalekoistačnjačkih taj-či i sličnih drevnih disciplina, prim.aut), pa ćemo lako primeniti pra-vežbe iz Japana i Kine koje produžavaju zdravlje.

- Želim da vam promenim tu, tako da kažem, paradigmu, „da je dijabetes neizlečiv“, jer od 2008. godine sve su ove metode o kojima vam pričam, legalizovane - zaključio je dr Slobodan Bulat:

Ankica Vidaković je postavila zanimljivo ali još više značajno pitanje dr Bulatu, da li je imao u svojoj višegodišnjih lekarskoj praksi slučajeva obolelih od multiple skleroze na šta je on odgovorio potvrdno. Pritom je optimistički naglasio, da bez upornosti nema rezultata, čak i kada su ovakve bolesti u pitanju. – Bolest je poluživot, načini za zdravlje uvek postoje – bila bi jasna i tako jednostavna definicija, po rečima popularnog doktora.

Na kraju je Siniša Stričević, gl. i odg. urednik Novog Radio Sombora zaključio da je srećan što Sombor ima ovako jedinstvena mišljenja kako je danas potvrđeno na Božićnom druženju članova Društva za borbu protiv šećerne bolesti, da je solidarnost neophodna, a javna snimanja će biti nastavljena. Svi ti parametri, uz dobro osmišljene javne programe - pa je pomenuo naredno druženje u popularnom somborskom lokaku Pikolini, već ovog meseca, 30. januara, kao što je to bilo i nedavno na istom mestu, 27. decembra prošle godine. Jer takva opuštena atmosfera sa kvalitetnim  muzičko-scenskim programima uživo koji će prerasti u tradiciju, za sada svake poslednje srede u mesecu, pa i češće, tipa evergrin ili boemskih somborskih večeri a u okviru zajedničkog Karavana prijateljstva Novog Radio Sombora „Svi smo jedno“, svima nam je potrebno, saglasili su se prisutni.

S ovakvim opštim zajedničkim zaključcima dobro društvo je nastavilo priču kujući planove i za dalja putovanja. Zato su pohvaljene ponovimo, jer zaslužuju pre svega svojim entuzijazom i nesebičnim zalaganjem, Ksenija Rackov koja organizuje originalno osmišljene i ekonomski takođe isplative a pre svega za održavanje vitalnosti, kondicije i zdavlja, višestruko korisne izlete ne samo u somboskom ataru, već u čitavoj Srbiji, kao i predsednica Margita Katanić čija sveukupna organizovanost u okviru jednog Društva kao što je ovo, može da pruži primer dobro utemeljene asocijacije sa suštinski izvorno funkcionalnim vrednostima.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Prva vest

* Tema Svetskog dana dijabetesa (14. novembar) i Svetskog meseca dijabetesa 2018. i 2019. godine je Dijabetes i porodica” i obeležava se sa sloganom Dijabetes utiče na porodicu”

Aktivnosti ove kampanje u borbi protiv dijabetesa, koju će Internacionalna dijabetes federacija (IDF) sprovoditi naredne dve godine, imaće za cilj:

 • Podizanje svesti o uticaju dijabetesa na porodicu i neophodnosti pružanja podrške takvim porodicama
 • Promociju uloge porodice u upravljanju dijabetesom, lečenju, prevenciji i edukaciji o dijabetesu

Trenutno više od 425 miliona ljudi živi sa dijabetesom. Većina obolelih ima tip 2 dijabetesa, koji se u velikoj meri može sprečiti kroz redovnu fizičku aktivnost, pravilnu i uravnoteženu ishranu i promociju zdravog životnog okruženja. Porodica igra ključnu ulogu u modifikaciji faktora rizika za tip 2 dijabetesa, na koje možemo uticati i mora joj se obezbediti obrazovanje, resursi i zdravo životno okruženje.

Svaka druga osoba sa tipom 2 dijabetesa ne zna da ima dijabetes. Rana dijagnoza i lečenje su ključni za sprečavanje komplikacija dijabetesa i postizanje boljih ishoda bolesti. Sve porodice su potencijalno pogođene dijabetesom, tako da je svest o znacima, simptomima i faktorima rizika od vitalnog značaja za njegovo ranije otkrivanje.

Dijabetes može predstavljati veliki ekonomski teret za pojedinca i porodicu. U mnogim zemljama, samo troškovi injekcije insulina i dnevnog monitoringa glikemije predstavljaju polovinu prosečnog porodičnog prihoda. Dostupnost neophodnim lekovima za dijabetes, medicinskim pomagalima i sredstvima je van ekonomskog domašaja mnogih. Zbog toga je jedan od prioriteta ove kampanje unapređenje dostupnosti lekova, medicinskih pomagala i dijabetološke zdravstvene zaštite, koji značajno utiču na ishod bolesti.

Približno svakom četvrtom članu porodice su dostupni obrazovni programi za dijabetes. Dokazano je da porodična podrška u dijabetološkoj zdravstvenoj zaštiti ima značajan efekat u unapređenju ishoda bolesti. Zbog toga je važno obezbediti dostupnost edukacije i podrške samokontroli svim osobama obolelim od dijabetesa i njihovim porodicama, kako bi se smanjio psihološki uticaj bolesti koji može da rezultira lošim kvalitetom života.

Dijabetes u svetu

 • Svaka 11. odrasla osoba ili 425 miliona ljudi ima dijabetes.
 • Očekuje se da će broj ljudi sa dijabetesom do 2030. godine dostići broj od 522 miliona.
 • Svaka druga osoba sa dijabetesom ne zna da ima šećernu bolest (212 miliona).
 • U zemljama sa niskim i srednjim prihodom tri od četiri osobe živi sa dijabetesom.
 • Više od milion dece i adolescenata ima tip 1 dijabetesa.
 • Svako šesto novorođenče je bilo izloženo visokom nivou glukoze u krvi tokom trudnoće.
 • Dve trećine osoba sa dijabetesom čini radnoaktivno stanovništvo (327 miliona).
 • Dijabetes je bio uzrok 4 miliona smrtnih ishoda 2017. godine.
 • Dijabetes je 2017. godine bio uzrok troškova u zdravstvu u iznosu najmanje 727 milijardi dolara  što je više od vojnog budžeta odbrane SAD-a i Kine zajedno.

Dijabetes u Srbiji

       * U Srbiji je dijabetes peti vodeći uzrok umiranja i peti vodeći uzrok opterećenja bolestima.

 • Institut za javno zdravlje Srbije procenjuje da oko 710.000 odraslog stanovništva Srbije ima dijabetes.
 • Polovinu obolelih čini radno sposobno stanovništvo.
 • Približno 39% obolelih nije dijagnostikovano i ne zna da ima dijabetes.
 • Dijabetes se često otkriva slučajno, kada je bolest uznapredovala i komplikacije nastupile. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, gotovo 1/3 pacijenata već ima jednu ili više kasnih komplikacija u trenutku postavljanja dijagnoze dijabetesa.

Za rano otkrivanje dijabetesa neophodno je učešće porodice:

 • Svaka druga osobe sa dijabetesom ne zna da ima dijabetes. Rana dijagnostika i lečenje su ključni za sprečavanje ili odlaganje nastanka teških komplikacija dijabetesa.
 • Ako se tip 1 dijabetesa ne otkrije na vreme, postoji velika verovatnoća za nastanak teške invalidnosti ili smrti. Upoznajte znake i simptome da bi zaštitili sebe i svoju porodicu.

U prevenciji tipa 2 dijabetesa učestvuje i porodica:

 • Mnogi slučajevi tip 2 dijabetesa se mogu sprečiti usvajanjem zdravog stila života. Smanjivanje rizika za nastanak tipa 2 dijabetesa počinje u porodici.
 • Kada se porodica zdravo hrani i zajedno vežba, svi članovi porodice imaju koristi i na taj način međusobno podstiču protektivna ponašanja u prevenciji tipa 2 dijabetesa.
 • Ukoliko neko od članova vaše porodice ima dijabetes, upoznajte se sa rizicima i znacima upozorenja kako biste sprečili nastanak dijabetesa i njegovih komplikacija.
 • Porodice treba da žive u okruženju koje podržava zdrav životni stil i pomaže im u sprečavanju nastanka tipa 2 dijabetesa.

O mom dijabetesu brine i moja porodica:

 • Upravljanje dijabetesom zahteva svakodnevnu terapiju, redovno praćenje bolesti, zdrav način života i stalno učenje o bolesti. Podrška porodice je ključna.
 • Svi zdravstveni radnici treba da poseduju znanja i veštine kako bi pomogli pojedincima i njihovim porodicama u upravljanju dijabetesom.
 • Kontinuirano obrazovanje i podrška treba da budu dostupni svim pojedincima i njihovim porodicama kao pomoć u upravljanju dijabetesom.
 • Neophodni lekovi i dijabetološka zdravstvena zaštita moraju biti dostupni svakoj porodici.
 
Medijska pratnja: Novi Radio Sombor
Objavljeno u Prva vest

* Povodom Svetskog dana borbe protiv šećerne bolesti, 14.novembra, Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Sombora u čestvuje nasvečanosti u Novom Sadu, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za zdravlje

Ove godine se ovaj dan obeležava pod sloganom ”Žene i dijabetes - naše pravo na zdravu budućnost”, sa ciljem da se svaka žena podstakne na zdrave stilove života, pravilnu ishranu i rekreaciju jer se time smanuje mogućnost oboljevanja od šećerne bolesti. Statistički, svako 7. novororođenče je rodila majka koja je u trudnoći imala povišeni nivo šećera i koja je kandidat da u sledećih 5 - 10 godina oboli od šećerne bolesti tipa 2. Zato je usvajanje zdravog načina života ulog za budućnost generacijama koje dolaze.

U registru za dijabetes Zapadnobačkog upravnog okruga, prema informacijama Zavoda za javno zdravlje Sombor u 2017. godini je zabeleženo 11 mladih dijabetičara od 0 - 29 godina, dok je od dijabetesa tipa 2 obolelo 609 odraslih osoba. Zbog toga je osim primarne prevencije dijabetesa (zdravi stilovi života) potrebno preventirati i komplikacije do koje ova bolest dovodi (poremećaji cirkulacije, poremećaj vida i drugo).

Od septembra ove godine Društvo za borbu protiv šećerne bolesti grada Sombora deli zajedničke prostorije u Centru Zdravka (Staparski put C-11) sa Društvom za borbu protivr aka. Veliku podršku za ovaj napredak dao je grad Sombor.

Za više informacija o udruženju, njegovim aktivnostima, možete dobiti od Margite Katanić, predsednika Udruženja (tel: 064-431-5461), ili u Centru Zdravka, utorkom od devet do jedanaest časova.

Margita Katanić

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Rodna ravnopravnost

* U prostorijama Centra za individualni razvoj i unapređenje društva - PSIHOZON u Konjovićevoj 1 u Somboru, u sredu, 20. septembra je otpočeo Program za osobe sa dijabetesom (mladi i odrasli)/kreativno-psihološke radionice

Cilj programa jeste unapređenje kvaliteta života osoba sa dijabetesom u našoj zajednici, sa fokusom na očuvanje, zaštitu i unapređenje psihofizičkog zdravlja.

Aktivnosti u okviru ovog programa će biti realizovane tokom jeseni, u narednom periodu, sredom od 17 časova. Zainteresovani se mogu uključiti uz obaveznu prethodnu prijavu, s obzirom na ograničeni broj mesta, i to pozivom na telefon: 064 538 3 438. Učešće u programu je besplatno. Program se realizuje u okviru projekta "Snaga je u nama", koji je dobio podršku od strane Grada Sombora.

Tokom realizacije programa biće praćeni njegovi efekti na psihološki status učesnika. Autorka i voditeljka programa je Saša Stojšić, dipl.psiholog, koja u je u svom radu orijentisana ka prevenciji i psihoterapiji.

Aktivnosti Psihozon realizuje u saradnji sa Društvom za borbu protiv šećerne bolesti Grada Sombora i somborskom endokrinološkom ambulantom pri Opštoj bolnici "Dr Radivoj Simonović" u Somboru

Više informacija o ovom kao i našim drugim programima i aktivnostima možete naći i na našim fb stranama.

https://www.facebook.com/events/

Izvor: Tim Psihozon / S. S.

Objavljeno u Zdravstvo

       

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast, pošaljite vest, informaciju, fotografije.

Dobrodošli saradnici u marketingu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…