Prikazivanje članaka po tagu nezavisnost

* Poštovani članovi sindikata, radnici, građani Srbije, 1. maj, Međunarodni dan borbe za prava radnika će biti obeležen protestnom šetnjom koju UGS NEZAVISNOST organizuje zajedno sa Savezom samostalnih sindikata Srbije

Ovogodišnja protestna šetnja pod sloganom "DA PLATE USTANU, A MLADI OSTANU" počinje u 12 časova sa Trga Nikole Pašića, u srpskoj prestonici Beogradu. Detaljnije uskoro! 

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Sindikat

* U okviru Sporazuma o saradnji koji su potpisali UGS NEZAVISNOST i MOSZ 12. i 13. aprila 2018, u Budimpešti je, uz finansijsku podršku EZA, održan zajednički seminar na temu „Efikasne strategije komunikacije za sindikate“. Osim predstavnika UGS NEZAVISNOST i mađarskog sindikata MOSZ, međunarodnom seminaru su prisustvovale i kolege iz sindikata Slovačke i Bugarske

Seminar su otvorili Imre Palkovič, predsednik MOSZ-a i Dragan Milanović Pilac, potrpedsednik UGS NEZAVISNOST.

Uvodno predavanje na temu “Zašto staro, ako može biti moderno?” održala je Flora Idranji, komunikacijski rukovodilac MOSZ-a.

Dragan Milanović Pilac, potpredsednik UGS NEZAVISNOST obuhvatio je temu “Biti digitalan”. Inspiracija za ovo predavanje je knjiga Nikolasa Negroponta, direktora medijske laboratorije MIT, u kojoj  su se tadašnja predviđanja funkcionisanja komunikacije u digitalnom okruženju u potpunosti obistinila. Na osnovu novog tehnološkog razvoja i digitalnog okruženja UGS NEZAVISNOST je prilagodio delovanje i komunikaciju u tom okruženju izradivši novo “Dizajniranje sindikata”. U sklopu tog projekta predstavljena je i nova Knjiga standarda, specijalna TV emisija “Socijalni radar”, “Novi rukopis” u komunikaciji kako unutar sindikata tako i prema javnosti.

Na seminaru su obradjene teme: Na koji način postaje relevantno ono što želimo da kažemo?, Krizno komuniciranje, Uloga anketiranja javnog mnjenja u komunikaciji, Svet izgrađivanja brendova – na koji način primeniti sve to u svetu sindikata?, Onlajn prisustvo – websajtovi sindikata i društveni mediji. Predavači na navedenim temama bili su Jožef Perlaki-Pap, savetnik za krizno komuniciranje, Andrea Sabo, predavač PhD na Institutu političkih nauka, Arpad Papp-Vary, PhD habil, dekan Fakulteta za biznis i Žolt Gomboš, onlajn marketing trener.

Eržebet Tot Batori, potpredsednica Pokrajinskog odbora za APV UGS NEZAVISNOST je govorila o idejama prekogranične saradnje u okviru Sporazuma o saradnji između MOSZ-a i UGS NEZAVISNOST. Predviđanja UGS NEZAVISNOST su: aktivna saradnja sa međunarodnim sindikalnim organizacijama, udruženjima i asocijacijama, učešće u radu međunarodnih sindikalnih konferencija i drugih skupova, učešće u projektima institucija Evropske Unije i zemalja članica (tvining projekti, IPA fondovi i sl.), prisustvo kongresima i drugim skupovima prijateljskih sindikalnih organizacija, aktivno učešće u radu MOR-a i njenih radnih tela, komunikacija sa predstavnicima evropskih institucija u Srbiji (kancelarije EU i EK), nastavak komunikacije sa Svetskom bankom, MMF i drugim finansijskim institucijama, naglasila je Eržebet Tot Batori. U svojoj prezentaciji Eržebet je govorila o jačanju pogranične, bilateralne i regionalne saradnje kroz zajedničke projekte, posebno u oblasti:

  1. Otvaranja novih mogućnosti za zapošljavanje – ulaganje kapitala jedne u drugu zemlju, migracije radne snage…
  2. Usklađivanja sistema stručnog obrazovanja radi otvaranja mogućnosti bržeg produktivnog zapošljavanja;
  3. Očuvanja radne i životne sredine;
  4. Zaključivanje međudržavnih bilateralnih sporazuma u vezi sa pitanjima od interesa za obe strane – zapošljavanje, zdravstvno osiguranje, PIO…

Po završetku predavanja oformljene su radne grupe za projekte prekogranične saradnje. Cilj radnih grupa bila je izrada konkretne ideje za projekat, preliminarnog plana izvodljivosti i ideje o načinu finansiranja.

Obuhvaćene su dve teme:

  • mreža virtuelne razmene informacija
  • obrazovne i kulturne aktivnosti

Rukovodioci radnih grupa bili su dr Imre Silard Sabo, šef sekretarijata MOSZ i Đula Indri, predsednik RDT.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Sindikat

* Na inicijativu i u organizaciji UGS NEZAVISNOST, poslednjeg martovskog četvrtka, 29. marta u Beogradu, održan je Okrugli sto na temu „Sindikati u minskom polju politike“. Ovaj okrugli sto prvi je u nizu od šest skupova koji će, tokom ove godine, UGS NEZAVISNOST realizovati u okviru projekta „Sindikati u tranziciji“, uz finansijsku podršku Friedrich Ebert fondacije

Cilj skupa bio je da analizira dosadašnja iskustva u primeni različitih sindikalnih strategija ostavarivanja političkog uticaja u okolnostima koje su, u Srbiji, izrazito nepovoljne za sindikate, još od perioda demokratske pluralizacije sistema pa sve do danas. U traganju za efikasnijim strategijama uvećanja društvene moći, skup je okupio predstavnike sindikalnih organizacija (pored predstavnika Izvršnog odbora i Programskog odbora za civilno društvo, političko delovanje i javne kampanje Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, u radu skupa učestvovali su i Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, Željko Veselinović, predsednik Ujedinjenih sindikata Srbije „Sloga“ i Ivica Cvetanović, predsednik Konfederacije slobodnih sindikata), kao i predstavnike političkih stranaka i organizacija koje su, barem deklarativno, orijentisane ka levici. U živoj debati su učestvovali sledeći opozicioni lideri: Nataša Vučković (Demokratska stranka), Rade Veljanovski (Pokret slobodnih građana), Dijana Vukomanović (Narodna stranka), Marko Đurišić (Socijaldemokratska stranka), Borko Stefanović (Levica Srbije) i Dragan Đilas (kandidat za gradonačelnika na nedavno održanim izborima za Grad Beograd). Pozivu na skup se, od pozvanih predstavnika vladajuće koalicije, odazvao jedino Meho Omerović (Socijaldemokratska partija Srbije), dok predstavnici Socijalističke partije Srbije nisu bili prisutni.

Rad skupa otvorio je predsednik UGS NEZAVISNOST, Zoran Stojiljković, podsećajući prisutne da, u situaciji sve veće fragmentiranosti kako opoziciono političke tako i sindikalne scene u Srbiji, krajnju cenu nedostatka unutrašnjeg dijaloga – plaćaju svi građani.
Prvi blok rasprave započeo je uvodnim izlaganjem dr Jove Bakića, profesora Filozofskog fakulteta, koji je – u krajnje pesimističnom tonu – stanje srpske socijaldemokratije i levice ocenio kao katastrofalno, a vlast u Srbiji kao klijentalističku i autoritarnu. U prihvatanju neoliberalnog oblika kapitalizma u njegovom najgorem vidu, on vidi kranji uzrok nestanka ideoloških razlika na političkoj sceni. Ono što je, međutim, izazvalo najviše pažnje i negodovanja u ovom uvodnom izlaganju, jeste tvrdnja da je „feminizacija“ sindikalnog članstva doprinela gubitku društvene moći sindikata. Ovako postavljena ocena govori u prilog tezi da živimo u zemlji u kojoj se društvena moć još uvek percipira bez istinske svesti o potrebi dijaloga i pregovora/dogovora, a viđenje sindikata svodi na arhaični model sindikalnog organizovanja, oslonjen na pretnju potencijalno nasilnim društvenim protestima. Da li je ovakav stav i neminovnost u društvu koje je dominantno partijarhalno – mogla bi biti tema neke od narednih rasprava.

Većina prisutnih predstavnika političkih stranaka negodovala je zbog insistiranja na ideološkim identifikacijama, priznajući pri tome da su gotovo svi akteri iz političkog polja u nekom trenutku zloupotrebili partnerstvo sa sindikatima za kratkotrajne predizborne svrhe. Rasprava je pokazala da su opozicioni lideri svesni činjenice da sa sindikatima dele mesto na marginama političkog društva i istakli da, u uslovima dramatičnog gubitka političke snage, postaje sve manje važno je li mantra o prirodnoj bliskosti levice i sindikata izgubila svoj legitimitet, odnosno da sve značajnije postaje samo pitanje postoje li sofisticiraniji načini za ostvarivanje nekog vida saradnje između stranaka i sindikata koji bi imao kumulativni efekat uvećanja moći i jednih i drugih. Pri tome, većina učesnika rasprave složila se sa tezom da prva tačka zajedničke borbe mora da bude uspostavljanje pravnog poretka i demokratskih institucija, budući da su to osnovne pretpostavke demokratskog društva, kao okvira u kojem je jedino moguće ostvariti uticaj na kreiranje javnih politika, a koje se u Srbiji 2018. godine pokazuju kao značajno deficitarne.

Učesnici okruglog stola imali su, u drugom bloku debate, priliku da čuju i izlaganje Majera Tekaje iz francuske konfederacije sindikata CFDT-a koji je istakao da je ravnoteža između političke i socijalne demokratije još uvek tema o kojoj se u Francuskoj vodi javna diskusija. On je istakao da biti nezavisan ni u kom slučaju ne znači odreći se uticaja na političke stranke, a kroz iskustvo sindikata u Francuskoj ilustrovao je različite modalitete političke borbe sindikata i njihove moguće efekte. Kao posebno efikasanu, on je istakao strategiju političkog lobiranja, čiji preduslov čini ukidanje premoći izvršne nad ostalim oblicima vlasti, te vraćanje realne moći u Parlament. U tom smislu, preporučio je sindikatima u Srbiji da razviju saradnju sa poslaničkim odborima, posebno iz razloga što poslanici često nisu dovoljno informisani o socijalnim pitanjima i potrebno ih je bliže upoznati sa predlozima sindikata.

Ono što je istraživač Srećko Mihajlović iz Centra za razvoj sindikalizma, u svom uvodnom izlaganju, istakao kao najveću zamerku u dosadašnjem radu srpskih sindikata jeste nedostatak konkretnih aktivnosti, usmerenih na izmenu definicije sindikalnog članstva koja kao potencijalno članstvo prepoznaje isključivo zaposlene sa klasičnim ugovorom o radu – kojih je sve manje, što kreira utisak o formiranju nove linije podele unutar samog sveta rada, odnosno o međusobnoj konkurenciji zaposlenih u standardnom radnom odnosu i radnika koji rade sa fleksibilnim ugovorima o radu. U ovoj atmosferi, on pronalazi i uzrok rastućeg nepoverenja građana prema sindikatima.

UGS NEZAVISNOST, u okviru projekta „Sindikati u tranziciji“ planiraju održavanje zasebnog skupa na temu izmena radnog zakonodavstva koje bi omogućile sindikalno organizovanje prekarijata, nezaposlenih, studenata i ostalih ranjivih društvenih grupa.
Mihajlović moguću izlaznu strategiju vidi u kombinaciji socijalnog dijaloga, efektivnog povezivanja sindikata sa političkim strankama i akterima, uske saradnje sindikata sa organizacijama civilnog društva, kao i uspostvaljanja međusindikalne saradnje, uprkos ekstremnoj fragmentaciji na sadašnjoj srpskoj sindikalnoj sceni.
Sumirajući rezultate ove žive debate, moguće je izvući nekoliko zaključaka: 1) Sindikati nisu apolitične organizacije i moraju pronaći najefikasnije strategije kojima će uvećati sopstveni politički uticaj; 2) Pored modaliteta saradnje sa političkim strankama, sindikati moraju razvijati lobistički uticaj na poslaničke grupe u Parlamentu, 3) Sindikati moraju napraviti odmak od konzervativne definicije sindikalizma i fokusirati se i na brigu o ostalim ranjivim kategorijama društva (kao što su prekarni radnici i teško zapošljiva lica; i 4) Neophodno je ostvariti bazični stepen međusindikalne saradnje, za početak barem sklapanjem „pakta o međusobnom nenapadanju“.

Nakon dužeg vremena, skup „Sindikati u minskom polju politike“ uneo je novu enegiju u preispitivanje odnosa sindikata i političkih stranaka i pokazao da na opozicionoj sceni Srbije, koliko god ona bila marginalizovana lišena moći, još uvek postoji volja da se ulože zajednički napori u pokušaju razvoja društva, a u cilju dobrobiti svih građana naše zemlje. 

Izvor: http://nezavisnost.org/

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Sindikat

* Sindikat "Nezavisnost" od sutra kreće u sistemsku akciju okupljanja radnika u Galenici u jedinstveni, snažan radnički sindikat. Nećemo stati dok bar 2/3 radnika ne okupimo pod svoje okrilje. Čekaju nas teška vremena, naporni pregovori oko Kolektivnog ugovora, uskoro i oko povećanja zarada... spremni smo! - poručuje Zoran Pantelić, predsednik Odbora sindikata 

GALENIKAŠI !!!
Poštovane kolege, ako ne ojačamo sindikalnu svest i solidarnost, ako i dalje pola radnika Galenike nisu članovi reprezentativnog sindikata, jednoga dana ćemo se probuditi sa saznanjem da više nemamo radničkih prava, bez Kolektivnog ugovora, potpuno prepušteni volji poslodavca!

Odlaskom kolega iz kompanije, smanjuje se i broj članova sindikata. Broj članova je veoma važan, jer ako sindikat nije reprezentativan nema pravo da pregovara Kolektivni ugovor, dakle sva prava bi se spustila na Zakonski nivo.

Poslodavac je najavio da će pregovori o novom Kolektivnom ugovoru početi već u junu (ovaj ističe krajem godine). To govori koliko im je sadržaj ovog Akta važan! A nama je još važniji!

Važeći Kolektivni ugovor nam obezbeđuje:
- Zaštitu većih prava od Zakonom predviđenih!
- Regulisano pitanje proglašenja viška zaposlenih!
- Više dana za godišnji i plaćeno odsustvo od Zakonom propisanih!
- Regres od 50.000 (Zakon dopušta i 1 dinar)!
...i još mnogo toga!

Jačanjem sindikata branimo Kolektivni ugovor, stečena prava i naš materijalni položaj! Između ostalog, članovi našeg sindikata imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć u slučaju radnog spora.

Mislite o tome i preduzmite nešto! Učlanite se - zajedno smo jači!

Za pristupanje sindikatu NEZAVISNOST možete se javiti našim poverenicima u vašoj celini ili meni.

Pridružite nam se! Spremni smo, mi i eksperti iz naše centrale, da učinimo sve što je moguće u zaštiti prava radnika u narednom periodu.

Podelite ovu objavu, pričajte sa kolegama o ovome!

Dobro došli!

SINDIKAT "NEZAVISNOST" GALENIKA A.D.
Pantelić Zoran, predsednik Odbora sindikata

Zoran Pantelić

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Sindikat

* Granski sindikat kulture, umetnosti i medija “Nezavisnost” doneo je odluku da april, kao mesec knjige, obeleži u Negotinu, upravo 23. aprila. Tim povodom GS KUM NEZAVISNOST organizuje 2. akciju “Darujem ti knjigu”

Namera i cilj akcije „Darujem ti knjigu” je podizanje svesti društvene zajednice o značaju biblioteke kao ustanove kulture i nezamenljivosti profesije bibliotekar kao one koja posreduje između blaga koje biblioteke pohranjuju i same zajednice. Bibliotekar  je takođe i medijator između materijalne i nematerijalne duhovne baštine, poverene mu na čuvanje, i javnosti, shvaćene u najširem smislu, te stoga nezaobilazna karika društva.

U svetlu svega rečenog, a s ozbirom da je april za svet kulture i kulturu sveta najvažniji mesec, mesec kulture, knjige, dečje knjige, autorskih prava, niza nacionalnih svetkovina posvećenih knjizi, bibliotekama i bibliotekarima, rođena je ideja da se sindikat sopstvenom autentičnom akcijom priključi planetarnoj svetkovini i snažno podrži načela i ciljeve proklamovane „Manifestom za javne biblioteke”, te pokuša da ukaže na značaj strateškog planiranja kulturne politike kako zemlje Srbije, tako i svake pojedinačne lokalne samouprave unutar njenih granica.

Tako je, dakle, nastala akcija „Darujem ti knjigu”. Podsetimo, prva akcija "Darujem ti knjigu", na isti dan, uspešno je sprovedena prošle godine u Somboru, po prvi put u Srbiji.

Obaveštavamo vas da će GS KUM NEZAVISNOST, u ponedeljak, 23. aprila 2018. godine, Narodnoj biblioteci “Dositej Novaković” u Negotinu uručiti knjige skupljene tokom akcije.

Pozivamo vas da ovaj praznik knjige obeležimo zajednički!

Pridružite nam se, i poklonite knjigu biblioteci u Negotinu!

Prikupljanje knjiga će se obavljati do 20. aprila, na dva punkta:

 a)   UGS NEZAVISNOST – Regionalno povereništvo,BULEVAR OSLOBOĐENJA 127/VII, – 21000 Novi Sad, ili

 b)   GS KUM NEZAVISNOST,Nušićeva 21- 11000 Beograd

Izvor: GS KUM "Nezavisnost"

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Sindikat
ponedeljak, 19 februar 2018 21:58

Inicijativa za povećanje zarada u Javnoj upravi

* Drugog februarskog ponedeljka održan sastanak predstavnika Granskog sindikata uprave, pravosuđa, odbrane i policije “Nezavisnost”, predsednika UGS NEZAVISNOST Prof. dr Zorana Stojiljkovića, potpredsednika Vlade RS, ministra unutrašnjih poslova dr Nebojše Stefanovića i njegovih saradnika 

Na sastanku su razmatrana pitanja i inicijative koje je sindikat pokrenuo za sektor Javne uprave. Posebno je istaknuto da postoje delatnosti u kojima nije bilo povećanja zarada sa naglaskom na JKP - Javna komunalna preduzeća i neke organa Javne uprave. Predsednik UGS NEZAVISNOST Zoran Stojiljković se založio za otvaranje procesa usaglašavanja stavova između socijalnih partnera predstavnika reprezentativnih sindikata i Vlade RS. Potpredsednik Vlade Nebojša Stefanović je prihvatio inicijativu i obećao da će se založiti i organizovati sastanak predstavnika Sindikata NEZAVISNOST sa članovima Vlade RS, premijerkom Anom Brnabić i kabinetom predsednika RS. Ukazao je na doslednost i principijelnost sindikata NEZAVISNOST posebno u sektoru policije i prihvatio neke inicijative koje su pokrenute a koje su vezane za izmene pravilnika, beneficijama i statusom policijskih službenika.

Predsednik GS UPOIP NEZAVISNOST Dragan Čabrić izneo je stav sindikata i zatražio da se u 2018. godini zarade u javnoj upravi povećaju za 12 % i posebno ukazao na neravnopravan tretman onih kategorija zaposlenih koje su u 2017. ostale bez povećanja. Izneo je i probleme koji postoje u delatnostima policije, odbrane i pravosuđa i najavio konkretne inicijative za njihovo rešavanje. 

U okviru diskusije ukazano je i na neophodnost jačanja socijalnog dijaloga na svim nivoima kao i na zajedničkom angažovanju u pravcu povećanja materijalnog položaja i statusa zaposlenih u javnoj upravi. Sindikat je izrazio očekivanja da će u procesu evrointegracija doći i do poboljšanja standarda svih građana kao i da će pozitivne rezultate u makroekonomskoj politici i u ovoj godini   osetiti i zaposleni u Javnom sektoru.

Izvor: nezavisnost.org

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Sindikat
Strana 3 od 7

       

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast, pošaljite vest, informaciju, fotografije.

Dobrodošli saradnici u marketingu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…