Prikazivanje članaka po tagu ФЕСТИВАЛ

* Спортски савез града Сомбора учествовао је у обележавању 5. Фестивала Спорта за све Војводине, који је ове године организован у складу са актуелном ситуацијом у вези са епидемијом корона вирусом 

Фестивал није организован уобичајено на једном месту са окупљањем већег броја људи, већ су учесници у својим  местима обележавали фестивал.

Спортски савез града Сомбора је организовао час аеробика за своје суграђане. Пошто временски услови (киша) нису дозвољавали да активност буде одржана на отвореном, аеробик је протекао у сали уз све мере и препоруке Кризног штаба. Час аеробика је одржан у среду 30. септембра, у сали Месне заједнице Нове Селенча са почетком у 18 часова.

Град Сомбор је препознао значај спортске рекреације и максимално подржава програме и манифестације које доприносе афирмацији спортске рекреације и здравих стилова живота.

(У слајду испод текста погледајте још неколико интересантних фотографија)

Медијска пратња: Нови Радио Сомбор

МЛАДИ ДАЛИ СВОЙ ПЕЧАЦ ФЕСТИВАЛУ

* Тогорочни 57. Фестивал рускей култури „Червена Ружа” закончел ше соботу 30. юния зоз Шветочну програму „Одгуки ровнїни”

Як цо було и наявене, манифестация започала зоз отвераньом подобовей вистави седемнацрочней Лари Петкович зoз Нового Саду, хтору отворел подобови ументнїк зоз Вербасу Владо Няради, а отвераню присуствовала и сама авторка. Вистава була удатна, а єй малюнки, углавним зробени зоз технїками акрил и акварел а на тему пейзажох, архитектури, портрети и власни задумки и илузиї указали дозретосц виразу самей авторки.

Пейдзешате „Червене пупче” хторе ше отримало у дворе керестурскей школи почало весело и удатно. Млади водителє, Ема Живкович и Яна Варґа и их кус старши колеґове-кловни Ребека Планчак и Андрей Орос успишно ше знаходзели у водзеню конферанси котру написала руководителька манифестациї Ивана Дудаш а по тексту Михайла Зазуляка. Док ше зменьовали нови шпиванки за дзеци наших авторох и танєчни точки, дзеци коло бини анимировали Мартина Шепински и Наташа Колесар.

Спомедзи шицких виведзених композицийох жири у составе Наталия Зазуляк, Таня Кнежевич, Геленка Гарвильчак и Владимир Семан Зеро за найлєпшу композицию вибрал шпиванку „Ошмих за цали швет”, Даниєли Горняк на текст Душанки Костич, котру одшпивала Надя Каурин зоз Сримскей Митровици. Другу награду достала шпиванака „Дзива дзивка” Александра Човса зоз Нового Саду на текст Ани Тамаш, а котру виведла Кристина Ковач, тиж зоз Нового Саду. Трецонаградзену копозицию „Иноватор” Мирослава Папа Зоз Нового Саду на текст Силвестера Д. Макая одшпивали Борис Жирош и Стефан Варґа зоз Руского Керестура.

Шпивачох провадзел Дзецински хор „Шкорванчки” Дому култури Руски Керестур, котри водзела Лидия Пашо. У самим дворе нащивителє могли видзиц и виставу рисункох дзецох од 1-4 класу зоз основних школох з Коцура, Дюрдьова, и Керестура.

Як ше швечи такому красному ювилею и родзеному дню „Пупча” була порихтана и прекрасна торта зоз медовнїкох, алє манифестацию, на жаль претаргнла буря и диждж яки нє видзели и велї старши Керестурци. Так журка з котру дзеци мали преславиц родзени дзень нє отримана, алє, як гварели орґанизаторе, журка будзе отримана на идуцим „Червеним пупчу”.

Пре вельки диждж и нєвигодну хвилю, вечар младих „Червена ружа” отримани у сали Дома култури Руски Керестур. Но, то нє завадзало младим же би указали цо знаю и можу, а з оглядом же им нова концепция оможлївела дац на волю своєй креативносци, знаню и мриї, публика могла уживац у дванац композцийох (даєдних уж виводзених на скорейших „Ружох“, а даєдних нових), а виведли их шпиваче и музичаре з Дюрдьова, Нового Саду, Коцура и Руского Керестура.

Ивана Чордаш зоз Нового Саду одшпивала писню „Любим дижджи” Мирослава Папа и достала кошарку червених ружох и пенєжну награду од 5000 динари за найкрасши глас. Зоз авторску писню „За ньго” Марина Роман котру на ґитари провадзел Жарко Остоїч и на тарабуки Алексей Надь достала награду за найлєпшу медзи новима композициями и 10000 динари. За найлєпши цалосни наступ награду и 5000 динари достала Кристина Афич зоз свою авторску писню „Пойдзем” за котру аранжаман написал Мирослав Пап и тиж достал пенєжну награду од 5000 динари.

Шпивачох провадзел Камерни фестивалски оркестер а о побиднїцких композицийох одлучовал фахови жири у составе Саня Дивлякович, Златко Русковски и Сашо Паленкаш. Руководитель програми була Мая Зазуляк а конферасу водзел Андрей Орос. После законченя програми у дакедишнїм клубу Дома култури орґанизоване друженє за младих учашнїкох и публику.

Всоботу, 30. мая у орґанизациї Здруженя ремесельнїкох и приватних поднїмательох и Здруженя женох „Байка” зоз Руского Керестура, отримана и осма по шоре привредно-туристична манифестация „Керестурски саям”. На Сайму присутних привитал Владимир Емейди, предсидатель Здруженя ремесельнїкох и приватни поднїматель. Саям першенствено жадал указац младим уж покус забути ремесла, а тиж ше могло и видзиц и купиц и рижни продукти менших продуковательох власного виробку. Були приказани ремесла колєсара, коваля, кломфера, столара, тканє керпарох, гасурох и тепихох. За наймладших, котрим було наисце барз интересантно, були орґанизовани роботнї цифрованє медовнїкох и виробку полнєтих бабкох.

Закончуюци манифестацию, Шветочни коцерт „Одгуки ровнїни” вєдно отворели предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач и предсидатель општини Кула Велибор Милоїчич. Манифестацию зоз гимну „Боже правди” и шветочну шпиванку „Браца Русини” одшпивал Мишани хор Дома култури и Катедралней церкви св. Отца Миколая зоз Руского Керестура под дириґенским руководством Лидиї Пашо.

Потим ушлїдзели наступи керестурского хора, аматерох зоз Дюрдьова, Нового Саду, Сримскей Митровици, Руского Керестура, зоз Бикичу, Нового Орахова, Кули, а зоз Републики Горватскей наступели Миклошевчанє. Наступели и аматере зоз Коцура, Вербасу, и Шиду.

На концу, як перла тогорчних „Одгукох з ровнїни” представели ше госци зоз Футоґу, ансамбла „Младосц” Културно-информативного центру котри виведол народни танци и шпиванки, чийо виводзенє було на наисце високим уровню. После манифестациї було отримане друженє учашнїкох и госцох на котрим грал „Кикирики бенд” з Коцура и котре було наисце удатне и попри того же було жимно.

Можеме заключиц же тогорочна манифестация „Червена ружа” була удатна и же нова концепция удихла и нови випатрунок и окремну живосц, нови полєт младих.

Орґанизатором остало роздумац же дзе и на яки способ буду орґанизовац манифестацию кед под час истей будзе нєвигодна хвиля, же би ше и теди шицко могло одвивац, у завартим, або иншак конципованим просторе.

Оленка Живкович/ фото Марина Джуджар  „Рутенпрес

~ . ~

MLADI SU DALI SVOJ PEČAT FESTIVALU

* Ovogodišnji 57. Festival rusinske kulture „Crvena Ruža“ završen je u subotu 30. juna svečanim programom „Odjeci ravnice“

Kao što je bilo i najavljeno, manifestacija je započela otvaranjem likovne izložbe sedamnaestogodišnje Lare Petković iz Novog Sada, koju je otvorio likovni umetnik iz Vrbasa Vlado Njaradi, a na otvaranju je bila prisutna i sama autorka. Izložba je bila uspešna, a njeni radovi, rađeni uglavnom tehnikama akril i akvarel na temu pejzaža, arhitekture, portreta i ličnih zamisli i iluzija, pokazali su zrelost izraza same autorke.

Pedeseti „Crveni pupoljak“ koji je održan u dvorištu krsturske škole počeo je veselo i uspešno. Mladi voditelji, Ema Živković i Jana Varga, uz pomoć nešto starijih kolega – klovnova Rebeke Plančak i Andreja Orosa uspešno su se snalazili u vođenju konferanse koju je napisla rukovoditeljka manifestacije Ivana Dudaš a po tekstu Mihajla Zazuljaka. Dok su se smenjivale nove pesme za decu naših autora i plesne tačke, decu su pored bine animirale Martina Šepinski i Nataša Kolesar.

Između svih izvedenih novih kompozicija, žiri u sastavu Natalija Zazuljak, Tanja Knežević, Helenka Harviljčak i Vladimir Seman Zero za najbolju kompoziciju odabrao je „Osmeh za ceo svet“ Danijele Hornjak na tekst Dušanke Kostić, koju je otpevala Nađa Kaurin iz Sremske Mitrovice. Drugu nagradu dobila je pesma „Divlja devojka“ (Дзива дзивка) Aleksandra Čovsa iz Novog Sada na tekst Ane Tamaš, a koju je izvela Kristina Kovač, takođe iz Novog Sada. Trećenagrađenu kompoziciju „Inovator“ Miroslava Papa iz Novog Sada na tekst Silvestera D. Makaja otpevali su Boris Žiroš i Stefan Varga iz Ruskog Krstura.

Mlade pevače je pratio Dečji hor „Škorvančki“ Doma kulture iz Ruskog Krstura, koji je vodila Lidija Pašo. U samom dvorištu škole posetioci su mogli da vide i izložbu dece od 1-4. razreda osnovnih škola iz Kucure, Đurđeva i Krstura.

Kako i priliči jednom tako značajnom jubileju i 50. rođendanu „Pupoljka“ bila je pripremljena i predivna torta od medenjaka, ali je manifestaciju, nažalost, prekinula bura i kiša kakvu ne pamte ni stariji Krsturčani. Tako žurka kojom su deca trebalo da proslave rođendan „Pupoljka“ nije održana, ali, po rečima organizatora, žurka će biti održana iduće godine.

Zbog velike kiše i nepovoljnog vremena, veče mladih „Crvena ruža“ održana je u sali Doma kulture Ruski Krstur. To nije ni malo smetalo mladima da pokažu šta znaju i umeju. S obzirom da im je nova koncepcija omoćila da pokažu svu svoju kreativnost, znanje i maštu, publika je mogla uživati u 12 kompozicija (neke već izvođene na ranijim manifestacijama, a neke nove) koje su izveli izvođači i muzičari iz Đurđeva, Novog Sada, Kucure i Ruskog Krstura.

Ivana Čordaš iz Novog Sada otpevala je pesmu „Volim kiše“ Miroslava Papa i dobila košaricu crvenih ruža kao i nagradu u vrednosti od 5000 dinara za najlepši glas. Autorskom pesmom „Za njega“ Marina Roman koju je na gitari pratio Žarko Ostojić, a na tarabuki Aleksej Nađ, osvojila je nagradu za najbolju među novim kompozicijama i dinarsku nagradu od 10000. Za najbolji celokupni nastup i nagradu od 5000 dinara dobila je Kristina Afič svojom autorskom pesmom „Otići ću“ za koju je aranžman napisao Miroslav Pap i takođe dobio novčanu nagradu u iznosu od 5000 dinara.

Soliste je pratio Kamerni festivalski orkestar a o pobedničkim kompozicijama odlučivao je stručni žiri u sastavu Sanja Divljaković, Zlatko Ruskovski i Sašo Paljenkaš. Rukovoditeljka programa je bila Maja Zazuljak a konferansu je vodio Andrej Oros. Posle završetka pograma u nekadašnjem klubu Doma kulture organizovano je druženje za mlade učesnike i publiku.

U subotu, 30. maja u organizaciji Udruženja zanatlija i privatnih preduzetnika i Udruženje žena „Bajka“ iz Ruskog Krstura, održana je i osma po redu privredno-turistička manifestacija „Krsturski sajam“. Na Sajmu je prisutne pozdravio Vladimir Emejdi, predsednik Udruženja zanatlija i privatni poduzetnik. Sajam je u prvom redu želeo da pokaže mladima već pomalo zaboravljene zanate, a takođe su se mogli videti i kupiti i razni proizvodi vlastite proizvodnje manjih proizvođača. Bili su prikazani zanati kolara, kovača, limara, stolara, tkanje krpara, asura i tepiha. Za najmlađe, kojima je sve to bilo veoma interesantno i zanimljivo, bile su organizovane radionice ukrašavanja medenjaka i izrade punjenih lutaka od platna.

Završavajući manifestaciju, Svečani koncert „Odjeci ravnice“ zajedno su otvorili predsednik Izvršnog odbora Nacionalnog saveta Rusina Željko Kovač i predsednik opštine Kula Velibor Milojičić. Manifestaciju su izvođenjem sprske himne „Bože pravde“ i svečane pesme „Braća Rusini“ otpevao Mešoviti hor Doma kulture i Katedralne crkve sv. Oca Mikolaja iz Ruskog Krstura pod dirigentskim rukovodstvom Lidije Pašo.

Zatim su usledili nastupi krsturskog hora, amatera iz Đurđeva, Novog Sada, Sremske Mitrovice, Ruskog Krstura, Bikiča iz Srema, Novog Orahova, Kule a iz Republike Hrvatske su nastupili gosti iz Mikluševaca. Takođe su nastupili i amateri iz Kucure, Vrbasa i Šida.

Na kraju, kao biser ovogodišnjih „Odjeka ravnice“ predstavili su se gosti iz Futoga, ansambl „Mladost“ Kulturno-informativnog centra koji je izveo narodne igre i pesme, a čije je izvođenje bilo na zaista zavidnom nivou. Posle manifestacije, uprkos hladnom vremenu ostaće upamćeno nezaboravno druženje učesnika i gostiju kojima je svirao „Kikiriki bend“ iz Kucure.

Možemo da zaključimo da je ovogodišnja manifestacija „Crvena ruža“ bila uspešna i da je nova koncepcija udahnula novi izgled i posebnu živost, novi polet mladih stvaralaca.

Organizatorima je ostalo da razmišljaju već o sledećoj godini gde će i na koji način organizovati manifestaciju ako u toku izvođenja vreme ne bude povoljno, kako bi se sve moglo odvijati bez ikakvih smetnji, u zatvorenom ili nekako drugačije koncipiranom prostoru.

Olenka Živković / foto Marina Džudžar „Rutenpres“

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9
25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svi koji želite, možete da postanete saradnici Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast, pošaljite vest, informaciju, fotografije.

Dobrodošli saradnici u marketingu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-65-8-675-445

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…