Prikazivanje članaka po tagu ugs

* U  uvodnom izlaganju predsednik Zoran Stojiljković je naglasio značaj štrajka i njegovog kvalitetnog regulisanja sa stanovišta uticaja zaposlenih na ostvarivanje njihovih prava iz oblasti radnih odnosa. Činjenica je da je pravo na štrajk u poslednje vreme na udaru i da se ovo pravo sve češće krši, te da se kršenje opravdava argumentima ekonomije i sigurnosti, stoga Sindikati ne mogu da daju saglasnost na Nacrt Zakona o štrajku kojim se ovo pravo dodatno ograničava      

Nakon kratke prezentacije Dragana Milanovića o uporednom pregledu važećeg i Nacrta zakona o štrajku i diskusije članova,

Izvršni odbor je, jednoglasno,  na Vanrednoj sednici, održanoj 1. juna 2018. godine, doneo sledeći

Z a k l j u č a k :

            Izvršni odbor UGS NEZAVISNOST, razmatrajući Nacrt Zakona o štrajku, konstatuje da su predloženim tekstom, u odnosu na važeći Zakon iz 1996. godine, definisana određena poboljšanja – zaposleni mogu da štrajkuju i van poslovnog kruga poslodavca uz najavu u skladu sa posebnim zakonom, zaposleni imaju pravo na zaradu/platu ukoliko je štrajk organizovan zbog neisplaćenih zarada/plata, nezakonitost štrajka može da utvrdi samo sud, pojačane su nadležnosti Inspekcije rada.

Ujedinjeni granski sindikati “Nezavisnost“ i pored gore navedenih pozitivnih pomaka, ne mogu da daju pozitivno mišljenje na predloženi tekst Nacrta Zakona jer:

  • Nacrt Zakona o štrajku nije krovni zakon, s obzirom da se u predloženom tekstu Nacrta Zakona predviđa primena drugih posebnih zakona, podzakonskih akata i uredbi koji su već na snazi i ograničavaju pravo na štrajk u određenim delatnostima;
  • Obesmišljeno je uvođenje štrajka solidarnosti ako se podrška daje samo zaposlenima ili sindikatima koji su u štrajku kod istog poslodavca ili istoj grani, grupi ili delatnosti na teritoriji Republike Srbije, jer se time narušava jedan od osnovnih principa sindikalnog organizovanja i delovanja – solidarnost;
  • Nacrtom Zakona su, u suprotnosti sa principima Međunarodne organizacije rada i standardima Evropske unije, preširoko utvrđene najpre delatnosti u kojima je zabranjen štrajk, a zatim i delatnosti od opšteg interesa u kojima je moguće organizovati štrajk ako se obezbedi minimum procesa rada kojim se obezbeđuje zaštita života, lične bezbednosti i zdravlja stanovništva ili dela stanovništva. I određivanje tehnološkog minimuma procesa rada je uopšteno definisano, posebno sa aspekta šta je to “nenadoknadiva šteta“ usled koje bi se ugrozilo obavljanje delatnosti u toku ili nakon prestanka štrajka;
  • Saglasni smo da Agencija za mirno rešavanje radnih sporova vodi evidenciju o štrajku, ali izražavamo sumnju u mogućnost kvalitetnog sprovođenja arbitražnog postupka kod određivanja minimuma procesa rada, ukoliko isti nije utvrđen kolektivnim ugovorom ili sporazumom između sindikata, odnosno većine zaposlenih i poslodavca. Definisano je da se Arbitražno veće sastoji od pet arbitara, dva stručnjaka i tri arbitra sa liste miritelja i arbitara. Izražavamo sumnju u kapacitete arbitara da se bave ovom veoma složenom materijom. Neprihvatljivo je da se arbitražna odluka donosi većinom glasova, da je ona obavezujuća i konačna, jer se definiše da sindikati predlažu jednog arbitra, poslodavac jednog, a ostala tri se predlažu iz Imenika.

O b r a z l o ž e n j e :

            Imajući u vidu da je važeći Zakon o štrajku donet još 1996. godine i da je, u međuvremenu, donet novi Ustav, sa kojim Zakon nije usaglašen, nesporno je da treba doneti novi Zakon o štrajku. Svesni smo da je i ovaj Zakon u mnogim odredbama kršen, bez sankcija, posebno imajući u vidu drastično kršenje osnovnih principa definisanih Zakonom u štrajku u poslednjem štrajku u Fijatu.

Novim Zakonom bi trebalo prvenstveno, u skladu sa principima Međunarodne organizacije rada koji su utvrđeni na osnovu ratifikovanih konvencija, kao i standardima Evropske unije, ograničiti pravo na štrajk samo u delatnostima u kojima bi prekid rada ugrozio život i bezbednost stanovništva, što Nacrtom zakona nije učinjeno, već su delatnosti od opšteg interesa definisane uopšteno i preširoko. Osnovno je da se ne može drugim zakonima definisati minumum procesa rada u delatnostima od opšteg interesa, jer se time oduzima pravo socijalnim partnerima da učestvuju u utvrđivanju minimuma procesa rada. Praksa je pokazala da je dosadašnji način utvrđivanja minimuma procesa rada imao za posledicu širiko definisane minimume koji su, u velikom broju slučajeva, bili veći i od utvrđenog procesa rada pre najave štrajka.

U praksi su poslodavci odbijali da, od dana najave štrajka i za vreme štrajka, pregovaraju o načinu rešavanja ispostavljenih štrajkačkih zahteva. Zato je pozitivno da se u Nacrtu Zakona stavlja akcenat na postupak mirnog rešavanja sporova, uz obavezu daljeg obrazovanja i usavršavanja miritelja u oblasti štrajka.

Bez obzira na konstataciju da je ideja donošenja novog Zakona pozitivna, da se on mora usaglasiti sa Ustavom i principima međunarodne organizacije rada, Sindikati ne mogu da daju pozitivno mišljenje na Nacrt u kome su delatnosti od opšteg interesa i dalje date preširoko, da Zakon nije sistemski Zakon, jer se njime i dalje daje mogućnost da se posebnim zakonima (o prosveti, rudarstvu, zdravstvenoj zaštiti…) definišu različita pitanja u vezi štrajka – ili je štrajk zabranjen ili ograničen obavezom uvođenja minimuma procesa rada, sve dok se ne postigne koncenzus o ovim bitnim, sistemskim pitanjima.

                Izvršni odbor UGS NEZAVISNOST

                Zoran Stojiljković, predsednik

Medijska pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Sindikat
sreda, 11 april 2018 10:07

U Belgiji održana Konferencija NETLEX 2018

* NETLEX konferencija – Evropska konferencija sindikalnih organizacija (pravnih eksperata koji rade za sindikat), ove godine se održala u Gentu, Belgija, u organizaciji Evropske konfederacije sindikata, sa temom: „Obezbediti poštovanje radničkih prava“. Ujedinjene granske sindikate „Nezavisnost“ na Konferenciji je predstavljala Slađana Kiković, šef Odeljenja za zakonodavno-pravnu regulativu, pravnu pomoć i zastupanje

Izvestioci na Konferenciji su bili: Rory Palmer, predstavnik političke grupe MEP S&D u Evropskom parlamentu, Inge Bernaerts, šef Kabineta u Evropskoj komisiji, Wiebke Warneck, pravni savetnik Evropske konfederacije sindikata, Javi Lopez, predstavnik političke grupe MEP S+D, u Evropskom parlamentu, Martin Jefflen, predsednik Eurocadres, Yves Jorens, profesor Univerziteta Gent, Bart Stalpaert, generalni direktor Inspekotrata rada Belgije, Agnes Jongerius, zamenik šefa Komiteta poslodavaca Belgije, Henning Grosskreutz, član IG Metall, Bart Samyn, FGTB, Alan C. Neal, stručni saradnik Evropskog suda pravde, Marco Rocca, profesor Univerziteta Hasselt, Esther Lynch, sekretar Evropske konfederacije sindikata, Magnus Lundberg, TCO.

Evropska unija i sindikalne organizacije EU preokupirane su gubitkom velikog broja radnih mesta zbog „Bregzita“.

Evropski parlament se trenutno bori sa velikom nejednakošću u društvu i ulozi Parlamenta u rešavanju socijalnih prava zaposlenih – radnika u EU. U Evropskoj uniji, i dalje je zastupljena nezaposlenost i to u velikom procentu među mladima, kao i problemi ostvarivanja prava na penziju i jednakog pristupa zdravstvenoj zaštiti.

Direktiva o upućenim radnicima se u potpunosti ne primenjuje i pred Evropskim sudom pravde su poznati slučajevi Rufut Lavaz, Viking, Luksemburg, gde se na upućene radnike ne primenjuje zaključen kolektivni ugovor kao i princip iste zarade za svakog radnika koji obavlja iste poslove bez obzira da li je upućen radnik ili zaposleni kod poslodavca i poštovanje opšteg koletivnog ugovora, ako postoji na nacionalnom nivou i za upućene radnike.

Problem u Evropskoj uniji je počeo da bude i princip slobodnog kretanja radne snage koji predstavlja polaznu osnovu Evropske unije i koji je upućivao na demokratičnost jednog društva.

Kolektivni ugovori zaključeni u Evropskoj uniji se ne primenjuju i traže se novi instrumenti obezbeđenja primene kolektiivnih ugovora.

Evropski sud pravde i dalje traga za tačnim instrukcijama u izgradnji sudske prakse za primenu Direktive za upućene radnike. Zaključak je da se treba izvršiti dodatni pritisak sindikalnih organizacija na izvršnu vlast oko poštovanja Direktive o upućenim radnicima. Velika Britanija je poznata kao zemlja u kojoj upućeni radnici nemaju ista prava kao ostali radnici, npr. slučaj uvećanja zarade.

Organi Evropske unije su skeptični prema stavovima sindikata, ali trenutna situacija u Evropskoj unije je da sindikalne organizacije nemaju kapaciteta za zaključivanje kolektivnih ugovora. Izvestilac ispred Evropskog suda pravde je zahvalan sindikatima Evrope na zauzetim standardima za izgradnju sudske prakse i svi pomaci koji su učinjeni u zaštiti prava radnika pred Evropskim sudom pravde su zahvaljujući iskustvu evropskih sindikalnih organizacija.

Konferencija je poseban segment posvetila zaposlenima koji imaju terminalnu dijagnozu (lica kojima je prema dijagnozi lekara ostalo 6 – 8 meseci do okončanja života zbog bolesti) i njihovoj zaštiti. Razmatrala su se pitanja zaposlenih sa terminalnom dijagnozom u okviru ljudskih prava i ljudskog dostojanstva, prihvatanja radne i šire sredine sa prirodom njihove bolesti, pitanja ostvarivanja penzije članova porodice – porodična penzija, pogrebnih usluga, ali i pitanje zaštite zaposlenih koji imaju terminalnu dijagnozu od otkaza ugovora o radu. Stav stručne javnosti je da se u Evropskoj uniji trebaju izgraditi pravni instrumenti da zaposleni koji imaju terminalnu dijagnozu ne mogu dobiti otkaz ugovora o radu od poslodavca, međutim Nemačka, Belgija, Francuska, Velika Britanija, Holandija, Poljska, Luksemburg nemaju sistem zaštite zaposlenih sa terminalnom dijagnozom, za razliku od Italije, Latvije, Španije, Portugala, koji su svojim zakonskim propisima zaštitili sve zaposlene sa određenom medicinskom dijagnozom, obuhvatajući i zaposlene sa terminalnom dijagnozom, jer ne prave razliku između medicinskih dijagnoza.

Države, članice Evropske unije u poslednjih dve godine imaju problem i sa primenom zakona o radu i Evropska konfederacija sindikata je zauzela stav da se treba omogućiti stvaranje jedinstvenog pravnog osnova za zaštitu prava radnika i striktno poštovanje svih direktiva Evropske unije.

Trenutno se u Evropskoj uniji razmatra donošenje nove direktive o radnom vremenu i nove definicije radnog vremena zbog prekarnih oblika rada. Nacionalnim zakonima o radu treba se dozvoliti slobodan protok radne snage i ispoštovati kroz evropske organe načelo jednakih šansi za muškarce i žene, kao i pravičan pristup socijalnoj zaštiti.

Evropska konfederacija sindikata predlaže nacionalnim zakonodavstvima da se ograniče nestandardni načini zaposlenja i da se napravi razlika između radnika i zaposlenog jer će se u budućnosti lakše štititi pravo sa terminom radnik nego zaposleni.

Veliki problem u EU je rad inspekcije rada i sve više radnici u EU imaju problem da naplate svoja novčana potraživanja od poslodavca, prvenstveno kroz vid zarade. Takođe se u nacionalnim zakonodavstvima treba voditi računa o radnicima koji rade preko platformi jer oni sada nisu uključeni u kategoriju radnika pa im se ne može pružiti adekvatna zaštita njihovih prava.

U Evropskoj uniji je sve izraženiji problem rada „na crno“, i on je izuzetno izražen u Belgiji, iako je sindikalno organizovanje na visokom nivou u ovoj zemlji. Izuzetno je izražen slučaj paralelnog radnog vremena zaposlenog kod poslodavca i rada preko platforme istog lica pa se postavlja pitanje i kroz ovaj vid rada definisanja radnog vremena.

Evropska konfederacija sindikata očekuje od evropskih sindikalnih organizacija da sačuvaju nacionalne zakone o radu na postojećem nivou jer svaka izmena, dopuna, ili donošenje novog zakona dodatno umanjuje prava radnika, pa je situacija sve složenija.

Izvor: 

Objavljeno u Sindikat
Tagovano
ponedeljak, 19 februar 2018 21:58

Inicijativa za povećanje zarada u Javnoj upravi

* Drugog februarskog ponedeljka održan sastanak predstavnika Granskog sindikata uprave, pravosuđa, odbrane i policije “Nezavisnost”, predsednika UGS NEZAVISNOST Prof. dr Zorana Stojiljkovića, potpredsednika Vlade RS, ministra unutrašnjih poslova dr Nebojše Stefanovića i njegovih saradnika 

Na sastanku su razmatrana pitanja i inicijative koje je sindikat pokrenuo za sektor Javne uprave. Posebno je istaknuto da postoje delatnosti u kojima nije bilo povećanja zarada sa naglaskom na JKP - Javna komunalna preduzeća i neke organa Javne uprave. Predsednik UGS NEZAVISNOST Zoran Stojiljković se založio za otvaranje procesa usaglašavanja stavova između socijalnih partnera predstavnika reprezentativnih sindikata i Vlade RS. Potpredsednik Vlade Nebojša Stefanović je prihvatio inicijativu i obećao da će se založiti i organizovati sastanak predstavnika Sindikata NEZAVISNOST sa članovima Vlade RS, premijerkom Anom Brnabić i kabinetom predsednika RS. Ukazao je na doslednost i principijelnost sindikata NEZAVISNOST posebno u sektoru policije i prihvatio neke inicijative koje su pokrenute a koje su vezane za izmene pravilnika, beneficijama i statusom policijskih službenika.

Predsednik GS UPOIP NEZAVISNOST Dragan Čabrić izneo je stav sindikata i zatražio da se u 2018. godini zarade u javnoj upravi povećaju za 12 % i posebno ukazao na neravnopravan tretman onih kategorija zaposlenih koje su u 2017. ostale bez povećanja. Izneo je i probleme koji postoje u delatnostima policije, odbrane i pravosuđa i najavio konkretne inicijative za njihovo rešavanje. 

U okviru diskusije ukazano je i na neophodnost jačanja socijalnog dijaloga na svim nivoima kao i na zajedničkom angažovanju u pravcu povećanja materijalnog položaja i statusa zaposlenih u javnoj upravi. Sindikat je izrazio očekivanja da će u procesu evrointegracija doći i do poboljšanja standarda svih građana kao i da će pozitivne rezultate u makroekonomskoj politici i u ovoj godini   osetiti i zaposleni u Javnom sektoru.

Izvor: nezavisnost.org

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Sindikat

* U okviru dvogodišnjeg projekta „Nove mogućnosti za kvalitetno zapošljavanje mladih“ koji se, počev od marta ove godine, implementira u Srbiji u saradnji sa danskim partnerima i evropskom mrežom nevladinih organizacija SOLIDAR, delegacija koju su činili predstavnici UGS NEZAVISNOST, ostalih socijalnih partnera i Inicijative za demokratski razvoj, posetila je Brisel, u periodu od 13. do 15. novembra 

Tokom ove posete, delegacija iz Republike Srbije je, sa svojim partnerima iz Kraljevine Danske, obišla Evropski Parlament i Evropski Ekonomsko-socijalni savet. U Evropskom Parlamentu su članovi Delegacije razgovarali sa predstavnicom Odbora socijalista i demokrata u EP o nacrtu dokumenta „Progresivna evropska socijalna politika: vraćanje fokusa na ljude“ koji je ovaj odbor sačinio u vidu predloga za unapređenje socijalne pravde na nivou Evropske unije. U evropskom EESC, sa radom ovog tela Delegaciju je upoznala predstavnica Veća radnika.

Osim posete evropskim institucijama, članovi Delegacije su imali priliku da razmene iskustva i sa predstavnicima obe međunarodne sindikalne konfederacije (ETUC i ITUC), konfederacijom poslodavaca na evropskom nivou (Business Europe), kao i predstavnicima Social Services Europe.

Razgovori su poslužili za detaljnu razmenu iskustava, te su članovi Delegacije iz Srbije iskoristili priliku da svoje kolege iz Evrope upoznaju sa problemima sa kojima su suočene partnerske organizacije u našoj zemlji, što je rezultiralo produktivnom debatom.

Izvor: https://nezavisnost.org/ S. S.

Objavljeno u Sindikat
Tagovano

* Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost“ čestita kolegama lekarima njihovu esnafsku Slavu Svete Vrače, kao i svim pravoslavnim vernicima koji danas slave ovaj praznik!

Sveti Kozma i Damjan su rođeni u Aziji. Vaspitani su u hrišćanskom duhu i u mladosti su izučili lekarske veštine.

Ljude su lečili besplatno i ubrzo su proglašeni besrebrenicima, jer za lečenje nisu uzimali nikakvu nadoknadu, strogo poštujući Hristovu zapovest „Badava primiste, badava dajite“ (Mt. 10, 8).

GS ZSZ NEZAVISNOST / S. S.

Objavljeno u Sindikat

* Po drugi put u roku od nekoliko meseci (nakon 29. maja ove godine), predstavnici rukovodstva Sindikata sporta Ujedinjenih granskih sindikata NEZAVISNOST bili su, poslednjeg septembarskog petka u Somboru, čime je osim ostalog potvrđeno uzajamno poštovanje. Nakon uspešnog sastanka, obećano je, uskoro će ponovo posetiti sportski Sombor 

U trofejnim prostorijama somborskog prvoligaša, Ženskog rukometnog kluba Ravangrad u petak, 29. septembra naveče, održan je operativni radni sastanak na kojem su iznete značajne prednosti učlanjenjem sportista, članova i prijatelja klubova i sporta u najmlađi po stažu, u maju osnovani granski sindikat sporta u okviru višečlane porodice Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. - Hoćemo da se bavimo ljudima, da ljudi osećaju sigurnost a to znači prevashodno da ovaj sindikat ima obavezu da svi aktivni sportisti imaju obezbeđeno osiguranje - podvukao je Miroljub Damnjanović, popularni Dugi, istaknuti košarkaš zlatnih generacija, dugogodišnji kapiten beogradskog Radničkog koji je godinama bio u vrhu jugoslovenske košarke i osvajač titula. Damnjanović je takođe naglasio da je namera Sindikata sporta da radi zajedno sa nevladinim sektorom na projektima koji će omogućiti ono najvažnije: uvažavanje sportista, trenera i sportskih radnika.

Članica Predsedništva ovog granskog sindikata Nezavisnosti, Radmila Parezanović Todorović, proslavljena rukometašica, osvajačica zlatne medalje na Svetskom prvenstvu u Beogradu 1973. i srebra na SP dve godine radnije u Holandiji, kapiten ORK Beograda u najbolje rezultatsko doba rukometa, sa kojim je osvajala domaće prvenstvo i KUP, istakla je prevashodno bitnim da kako je rekla, radimo jedni sa drugima i budemo u sportu u stalnoj komunikaciji. - Iako smo u "moje vreme" imale svetske rezultate, niko nije pomišljao na novac, bile smo srećne kao svetske šampionke ili državne prvakinje kada dobijemo nove patike, išla sam sama po firmama u Beogradu da bi nam neko preduzeće samo stavilo natpis na dresove kako na utakmici pred pubilikom koja nas je bodrila, dresovi ne bili "goli". Niko nije dobio novac. Dobijamo onoliko - koliko radimo, to jeste tačno, a u osnovi svega, u suštini bavljenja sporta, temeljac je entuzijazam, notirala je popularna Rada, čiji je dolazak u "Mostongu" u kojoj je odigrala i poslednju zvaničnu utakmicu 1982, u bogatoj desetogodišnjoj karijeri, izazvao i njoj samoj emocije kao i mnogima koji su je sreli u somborskom sportskom hramu.

Vojislav Tabački, takođe jedno od najznačanijih naših sportskih imena, dugo blistavi rvač i medaljama ovenčani reprezentativac - iz svog svima znanog zrenjaninskog Proletera, istakao je da uprkos danas otežanim uslovima za rad što se pre svega finansijske situacije tiče, sportiste i njihove trenera a posebno one najupornije sportske delatnike u klubovima od kojih se većina i sama bavila sportom, nikako ne sme da napušta optimizam i da padju u neraspoloženje. - Svi mi imamo obavezu da nešto vratimo sportu - rekao je Tabački, sekretar Sindikata sporta UGS-a. - Naša uloga je pre svega da budemo - naša savest. Mi nismo "zimnica ili polutka sindikat", naprotiv, mi moramo da u svakoj sredini, u svakom klubu, u svakome ko nam se obrati, pronađemo partnera i saveznika i uzvratimo rešavanju problema kao i daljem unapređenju sporta jer talenata uvek imamo, bez oklevanja. Sombor nije ništa drugačiji nego ostali sportski centri u Srbiji, svuda je situacija slična, uslovi su ispod rezultata, ali ovde u gradu zelenila imate sigurne resurse i dobru sportsku, organizovanu infrastrukturu i za bazični, individaulne i ekipne spotove. Moje dugogodišnje prijateljstvo sa nenadmašnim Ivicom Frgićem koji će večno da živi u nama i sa nama, dodatno obavezuje da vam pomognemo.

Prisutni sportisti i sportski radnici iz Sombora zahvalili su se cenjenim gostima na dolasku i izrekli svoje aktuelne potrebe, probleme i stanje u klubovima. Miodrag Aćić, predsednik najtrofejnijeg ekipnog sportskog kolektiva šire somborske regije, danas Ženskog rukometnog kluba Ravangrad, dobio je ohrabrenje čelnika sportskog sindikata Nezavisnost nakon što je rekao da bi šira društvena zajednica morala da pruži mnogo više pažnje i sredstava za nesmetano takmičenje u okviru ekipnog sporta jer kako reče, biće inače teško preživeti i najboljima. Siniša Savović, osnivač Somborske košarkaške akademije, inače prvi trener danas proslavljenog Nikole Jokića, strpljivo je i sa prijatnim iznenađenjem reagovao što su gosti iz centra države izrazili naklonost da pomognu somborskom sportu, na simpatičan način, zatražio pristupnicu za sindikat. Dugogodišnji istaknuti sportski radnik, Rodoljub Rođa Mišković, čiji je Ženski rukometni klub Autobaranja iz Darde, kasnije ga preselivši u Sombor, potvrdio da ima volju da partnerski učestvuje u daljem zajedničkom radu. Optimistički su i sa simpatijama gostiju prihvaćene i izjave mladog trenera somborskih rukometašica Darka Boškovića koji je baš te večeri sa svojim prvotimkama osvojio i četvrti bod maksimalnom učinkom za sada, u novom prvoligaškom prvenstvu. Da će se založitii i u ovom novom poslu, potvrdio je i savezni rukometni sudija Nikola Zorić - predsednik sudijske organizacije Zapadnobačkog okruga, i truditi se da afirmiše ulogu Sindikata sporta Nezavisnost i na području sportskog Apatina u kojem živi. 

Pisma ili sms poruke podrške poslali su i trener Muškog rukometnog kluba Apatin, Saša Babić, ranije istaknuti reprezentativac, kao i njegova sportska koleginica, profesor fizičke kulture Dušanka Popović, godinama jedan od prvih strelaca rukometnih šampionata države. Pristupnice za Sindikat sporta Nezavnost već su ranije potpisali Igor Frgić, šef stručnog štaba najuspešnijeg somborskog sportskog kolektiva, Rvačkog kluba Radnički, Borislav Lakićević, trener u najstarijem karate klubu Sombora koji iduće godine beleži jubilej 50 godina postojanaj i uspeha, KK "Dušan Staničkov", iz ovog kluba i sportska radnica Aleksandra Milošević Lakićević, iskusni rukometaš Stevo ManojlovićDejan Horvat i Siniša Stričević (Novi Radio Sombor - Udruženje Podium koji prate sport u okviru svojih svakodnevnih medijskih zadataka). 

Podsetimo, svako ko želi da se učlani u Sindikat sporta Nezavisnost a simbolične članarine su samo jedan od načina održavanja, mogućnosti pospešivanja daljeg razvoja, kvaliteta, potreba i rešavanja problema, u vidu dobrovoljnog pristupanja, kako je istakao predsednik Miroljub Damnjanović, nalaze se na adresi somborskog Koordinacionog odbora UGS NEZAVISNOST: Sombor, Venac Stepe Stepanovića 9. Dežurni telefon za informacije: 065 8 675 445. Pristupnice su - na raspolaganju.

Ovim putem, upućujemo zahvalnost na logističkoj podršci Domu učenika srednjih škola u Somboru i njenom direktoru Draganu Dodiću, Igoru Frgiću kao i ostalim domačinima u ovoj cenjenoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi.

S. Stričević

Miroljub Damnjanović - Dugi, predsednik Sindikata sporta UGS NEZAVISNOST: Vratićemo uvažavanje prema sportistima

Radmila Parezanović Todorović, članica Predsedništva Sindikata sporta NEZAVISNOST: Entuzijazam i optimizam u prvom planu

Vojislav Tabački, sekretar Sindikata sporta UGS-a: EntSvi mi imamo obavezu da nešto vratimo sportu

 

Objavljeno u Sindikat
Strana 2 od 6

       

Kontakt

Venac Stepe Stepanovića 9 (kancelarija) Ivana Kosančića 19 (redakcija, sedište) 25000 Sombor, Srbija

e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefon: +381-25-510-16-41
Mobilni: +381-65-8-675-445

Portal:

http://noviradiosombor.com

Internet radio: Novi Radio Sombor

http://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html 

POSTANITE SARADNICI

Svako ko želi, može da postane saradnik Novog Radio Sombora, bilo gde da živite i boravite.

Izaberite oblast koja vam je bliska, pošaljite vest, informaciju, fotografije, istražite.

Postanite dopisnik, iz svog mesta gde trenutno ili trajno boravite, svoje države. 

Dobrodošli saradnici u marketingu, menadžmentu i oglašavanju!

Javite se na e-mail:

office@noviradiosombor.com

Telefoni: +381-65-8-675-445

+381 25 510-1641

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…